RECENT NEWS

Events & Notice

ICT Update

Other Updates

कम्प्युटर ल्याव


गर्दी सामुदायिक पुस्तकालय, सूचना तथा प्रविधि कक्षले आवश्यक परेको अवस्थामा कम्प्युटर कक्ष निःशुल्क वा भाडामा लिन सकिने व्यवस्था मलिाएको छ । विशेषतः शैक्षणीक प्रयोजना लागि कम्प्युटर कक्ष उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

Post a Comment

 
Copyright © 2015 Gardi Community Library & Resource Centre
Run By ICT Section of Gardi Library. Design by Fine Creation. Hosted by Google Blog